Skôr než začnete používať túto webovú stránku, pozorne si prečítajte tieto Zásady ochrany osobných údajov. 

 

Firma LeComp pristupuje k ochrane a zabezpečeniu osobných údajov používateľov našej webovej lokality veľmi zodpovedne.

Keď firma LeComp spracováva vaše osobné údaje, našim cieľom je, aby ste sa vždy mohli spoľahnúť na to, že vaše súkromie rešpektujeme a vašim údajom je venovaná náležitá pozornosť. 

 

Úlohou tohto vyhlásenia je stanoviť princípy, ktorými sa firma LeComp riadi pri používaní osobných údajov, ktoré jej poskytnete. Prístupom na túto webovú stránku súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami. Ak s nimi nesúhlasíte, webovú stránku nepoužívajte. 

 

Firma LeComp bude dodržiavať vnútroštátne právne predpisy o ochrane údajov upravujúce zhromažďovanie a využívanie osobných údajov, ako je napríklad Slovenský zákon o ochrane údajov platné pre činnosti firmy LeComp. Podľa Slovenského zákona o ochrane údajov máte právo na prístup a opravu či doplnenie vašich osobných údajov. Firma LeComp bude tieto práva dodržiavať do takej miery, do akej jej to dovolia jej právne záväzky. 

 

Firma LeComp zhromažďuje osobné údaje ako krstné meno, priezvisko, e-mailovú adresu, krajinu trvalého pobytu a ďalšie informácie, ktoré jej používatelia webovej stránky dobrovoľne poskytnú. Poskytnuté osobné údaje budú spracované za účelom dodania informácií a služieb, ktoré požadujete, ako aj na marketingové a obchodné účely a vývoj. Firma LeComp smie poskytnúť osobné údaje tretím stranám, napríklad distribútorovi našich produktov za účelom spracovania objednávok a splnenia vašich požiadaviek. 

 

Firma LeComp nepreberá žiadnu zodpovednosť za spôsob ochrany osobných údajov ani za obsah externých webových stránok, na ktoré vedú prepojenia z tejto webovej stránky. 

 

Firma LeComp môže kedykoľvek zrevidovať podmienky týchto Zásad ochrany osobných údajov tým, že ich aktualizuje.